1.     TOEPASSELIJKHEID

o        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij J. Room Caravan en botenstalling, hierna te noemen J. Room, als verhuurder van stallingruimte optreedt.

o        De stallingruimte is op de dwarsweg 6 te nijensleek , 8383 EN. of neushoornweg 30A 8317 PZ in kraggenburg

o        Huurder is een ieder die enig object (zijnde caravan, vouwwagen, boot,auto,motor, aanhangwagen) stalt bij J. Room.

o        Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

o        De stallingovereenkomst tussen J. Room en de huurder komt tot stand bij het volledig invullen van het inschrijvingsformulier door de huurder, waarbij huurder met ondertekening heeft verklaard een exemplaar van de stallingvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

o        De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor de aanvang van het nieuwe stallings jaar. Bij gebreke daarvan wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode.

2.     STALLINGSJAAR/OPENINGSTIJDEN

o        Het stallingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van ieder jaar.

o        Een afwijkend stallingsjaar of een gedeeltelijk stallingsjaar kan in overleg met J. Room worden overeengekomen.

o        De stalling is geopend op zaterdag van 8.30 t/m 12.00 uur en op woensdag van 8.30 tot 17.00 uur na een telefonische afspraak, of via Email

o        Zondags en op feestdagen is de stalling gesloten.

3.     GEBODEN, VERBODEN

o        Indien u het object wenst op te halen uit de stalling dient u dit minimaal 2 dagen van te voren te melden aan J.Room, na een telefonische afspraak

o        Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van J. Room het object in of uit de stalling te verplaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingruimte.

o        Het is de huurder niet toegestaan de stallingplaatsen aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze in gebruik te geven.

o        De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst.

o        Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.

o        Het is verboden in de stallingruimte te roken.

o        Het is verboden in de stallingruimte onderhoudswerkzaamheden aan caravan te verrichten.

o        De stallingruimte kan worden verwarmd!, ( zie tarieven)

o        Indien u gaat verhuizen, dient u uw nieuwe adres tijdig door te geven aan J.Room.

4.     AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

o      De Verhuurder gaat er vanuit dat u de caravan c q camper WA en Casco heeft verzekerd, Indien dat niet het geval is dient men dit voor de stalling periode aan te geven . Er kan vooraanvang van de stalling een verzekering worden afgesloten die storm en brand schade dekt als het object in de stalling staat. Kosten dit jaar zijn voor caravan 10,- en voor campers 25,-

o        De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van zichzelf, gezinsleden, personeelsleden of zijn gasten.

o        Het betreden van de stallingruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.

o        Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.

o        J.Room is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van J.Room of personen in dienst van J.Room, of door hem aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

o        Het is niet toegestaan gasflessen in de caravan achter te laten; indien tengevolge van in betreffende gestalde caravan aanwezige gasflessen aan goederen van anderen respectievelijk aan de goederen van bewaarnemer schade ontstaat, is de eigenaar en / of houder althans staller van de betreffende caravan, in welke zicht de schade veroorzakend gasfles bevindt, voor de schade aansprakelijk.

5.     BETALINGEN

o        Binnen 8 dagen voor aanvang van het stallingsjaar dient de verschuldigde jaarhuur door J.Room te zijn ontvangen. Betaling kan geschieden als volgt:

o        Overmaking op rek. nr.41.56.09.089. ABN Amro tnv J.Room      

o        J.Room heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen. Hij zal huurders daarvan voor 1 augustus van elk jaar in kennis stellen.

o        Indien de huurder niet tijdig betaalt is hij van rechtswege, in verzuim en heeft J.Room zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 1% per maand, vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Tevens zullen de bijkomende kosten voor de administratie extra in rekening worden gebracht.

o        Alle gerechtelijke en buitenechtelijke incassokosten kunnen door J.Room op de huurder verhaald worden.

o       J.Room heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigd geheel door de huurder is voldaan.

o        Restitutie van huur is niet mogelijk. De huur van de stallingruimte is niet overdraagbaar indien de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt..

o        Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van de huur. U dient dit wel door te geven aan de administratie van J.Room.

6.     GESCHILLEN

o        Op de stallingovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

o        Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor   een daarvoor bevoegde rechter .